Sessioner online samt ved personligt fremmøde

Læs mere her
NÆRVÆR OG ESSENS 3 Spring på modul 2 den 27. - 30. maj 2021

Læs mere her
Opstillinger fra Hjertet 18. + 19. juni i Kbh.

Læs mere her
DIT DYBE NÆRVÆR MIDSOMMERRETREAT på Samsø 22. - 27. juni 2021

Læs mere her
Sommerretreat i Dalsland 24. - 31. juli 2021

Læs mere her

 

Levende Nærvær
Alle mennesker har erfaringer med nærvær.

Øjeblikke, hvor vi er nær direkte og vågen oplevelse af eksistensen, lige nu og her i livet, som det er. Vi er ikke i tvivl, når vi er der, det levende nærvær har en usædvanlig tindrende klarhed og en lyksalig fylde, som vi kun kan ønske at udbrede til hele vores liv.

 

Vi oplever fuldstændigt nærvær i særligt rørende situationer: i nærhed med vores nærmeste, ved et barns fødsel eller i kærlighedslivet i mødet med den elskede. Vi fyldes af nærværet i højdepunktoplevelser af naturen eller i kunst, i gennembrud i meditation eller i en stille stund. Nærværet indfinder sig også i farlige situationer, hvor livet i sin uregerlighed overrasker os, og hvor sindet ikke når at blande sig. Som når vi vandrer på en afgrund i bjergene eller uventet konfronterer en farlig situation i trafikken.

 

Hvor gerne vi end vil fylde vores liv med nærvær og kærlighed, så ligger det udenfor vort sinds kontrol. Nærværet indfinder sig i lige så høj grad gennem overgivelse og hengivelse som disciplin og gøren.

 

Direkte oplevelse uden filtre
Nærværet hidrører fra en mere subtil dimension af vores eksistens end sindet, en dimension som den menneskelige udvikling mere alment er ved at åbne til.  Den omfatter hele vores hidtidige oplevelsesfelt af tanker, følelser, og kropssansninger, men er mere og større end det.

 

Uden at vi almindeligvis er klar over det, ser vi faktisk virkeligheden gennem et slør af ord, tanker og forventninger, og dette formindsker væsentligt både klarheden og friskheden, men også objektiviteten af det, vi opfatter.

Nærværet gør det muligt at skue virkeligheden langt mere direkte og uformidlet end gennem sindets fortolkninger.

 

Når vi ikke åbner til denne værensdimension, men i stedet ubevidst opfatter livet gennem et mentalt selvbillede og et verdensbillede, opstår der et filter af tanker, som står imellem den, der oplever og det, der opleves. Dette filter virker som et slør, der hindrer direkte kontakt og oplevelse af virkeligheden, som den er. Tankesløret bliver den verden, vi oplever, i stedet for verden selv.

Tankevirksomhedens statiske definitioner skaber en overbevisende, men livløs kopi af livet.

Den direkte sansning, den vågne udforskning bringer derimod nærvær ind, og herved åbner der sig en indre verden, der er levende, foranderlig og i pagt med det, der er.

 

Identitet, der er virkelig
Når vi begynder at genkende os selv som nærvær, holder vi op med at søge fuldbyrdelsen udenfor os selv. Hvor vi før priste eller kæmpede med en identitet baseret på personlighedens normer og værdier, så bliver det nu muligt at være det nærvær, vi er, og her udvikle et dybere identitetscenter, et selv, hvori personligheden udspiller sig, men aldrig er den, vi er.

Perspektivet udvides i retning af større helhed og overblik.

 

Frisættelse og Udfoldelse
Uanset hvor indviklet en personlighed, vi synes, vi er udstyret med, vil en dedikation til værensdimensionen ændre vores oplevelse af de forhindringer og blokeringer, som vi før fandt besværlige og ofte uoverstigelige. Vi begynder at forstå, at disse ikke er uønskede, at de netop peger på områder, hvor vækst og ekspansion er mulig, og hvor potentialer, der hidtil har været slumrende, kan komme til udfoldelse.

Invitationen er at møde det, der giver os ubehag, vrede eller frygt, at være helt og fuldt tilstede midt i det. I venlig, ikke dømmende, inklusiv og nænsom opmærksomhed.

Udfordringen er at have mod til at slippe indgroede vaner, når vores energi ekspanderer og at tillade usikkerheden ved at stå i nyt og ukendt indre land. Netop at lade tabet af det kendte og plateauet af det ukendte stå side om side.

 

Når vi formår at være nærværende med vores vanskelige områder, forvandler de sig, - traumer bliver til talenter og modstand til inderlighed.

 

I lyset af det større værensrum løsner vores psykiske smertestruktur sig. Hvor vi før krampede op omkring kontraktioner og ubærlige smerter i det psykiske landskab, skaber nærvær en løsnen, og hvad der før var fastlåst, bliver mere frisat og flydende.

På nærmest mirakuløs vis bliver det nu, skridt for skridt, muligt at rumme og forløse de indre spændinger og smerter, som vi før var fanget ind af at reagere imod.

 

Samvær bliver autentisk og befrugtende, når mødet sker i et klima af nærvær. Der bliver mere lytten og større ærlighed. Der er stor forskel på, når jeg’er snakker, og når selver snakker. Jeg’er er interesseret i sig selv. Selver er interesseret i helhed.

Et kærlighedsforhold, der hviler i nærvær, har grænseløs adgang til inderlighed, intimitet og samarbejde.

 

Efterhånden som den indre frisættelse manifesterer sig, kommer der en større adgang til kreative kræfter og evner, som kan føre til helt konkrete skift i job og arbejdsfunktioner, og hvor det, vi arbejder med, bliver mere og mere i pagt med den, vi er.

 

Udvikling og Integration
Nærværets dimension åbner først i glimt og kan gennem træning blive mere stabilt og vedvarende åben.

En sådan grad af integration tager tid. Når vi igennem mange år har været vendt væk fra vores sande kerne, levende nærvær, så kræver det naturligvis bevidst beslutning og vedvarende arbejde at vende retningen.

Endvidere er det vigtigt at holde sig for øje, at efter gennembrud og højdepunktoplevelser kommer der tider, hvor integrationen i personligheden skal finde sted, og hvor det virkelige arbejde og den mere forfinede kultivering ligger.

 

Et frugtbart integrationsarbejde fordrer samtidig kultivering af højere bevidsthed koblet med en afdækning af traumer og fraspaltninger.

Alle lag af den menneskelige helhed må inkluderes og befrugtes af ens nærvær.

 

Bevidstheden klares og vender sig mod den kilde, hvorfra den kommer.

Hjertet åbner og udvikler sig i hengivelse, bøn og tilgivelse.

Tankefeltet gøres gennemsigtigt, så man kan skelne mellem tankerne om virkeligheden og virkeligheden selv.

Det emotionelle felt afbalanceres og afgiver sin foretrukne stil med projektioner og udladninger.

Hvile og afslappelse støtter nervesystemet og kroppen i at følge sine egne helbredende rytmer.

Helt ind i kroppen må tilstedeværelsen lande, hvis vores nærvær skal afspejle sig i vores konkrete dagligdags virkelighed.

 

Levende Nærvær
Når et menneske entydigt prioriterer den værensmæssige dimension mere end noget andet i livet, så sker der store ydre og indre forandringer. Eksistensen smiler til en på måder, man aldrig havde forestillet sig.

Der kommer hjælp, udefra såvel som indefra. Hjælpen kan vise sig ved, at den indre vejledning bliver mere stabil, fordi tilliden til dens præcision og afstemthed vokser støt og roligt. Og hjælpen kan komme os i møde i form af den rette bog i hånden, eller i mødet med afgørende mennesker eller lærere, med nye og overraskende muligheder i job, bolig, rejser, - alt sammen udtryk for, at vi er i pagt med en dybere helhed og visdom.

 

Den fulde integration af nærvær vil gradvist vise sig som et fuldbyrdet liv, der er i overensstemmelse med vores sande individualitet og kvaliteter. Og dette peger på menneskets potentiale og mulighed: At manifestere det levende nærvær på planeten Jorden.

 
Banner